Rettsområder

Alminnelig praksis

Rådgivning og bistand i ulike rettslige spørsmål. Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Arbeidsrett

Oppsigelser, rådgivning til arbeidsgivere, rådgivning til arbeidstakere, rasjonalisering/omorganisering og utarbeidelse av arbeidsavtaler. Advokater som jobber med dette JOHANNESSEN SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Arv og dødsboskifte

Vi hjelper deg med alle praktiske spørsmål i forbindelse med arveoppgjør, testament og skifte av dødsbo. Emne for arveretten er de regler som sier noe om hvordan avdødes eiendeler blir fordelt mellom eventuell ektefelle/samboer/partner, barn/slekt og testamentsarvinger. De sentrale lover er arveloven av 3. mars 1972 og lov om skifte av 21.februar 1930. Se også …

Vis side »

Barnefordeling

Vi bistår i alle typer rettstvister rundt barns rettsforhold om hvor barn skal bo fast og omfanget av samvær.   Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Barnevern

Vi bistår i alle typer barnevern saker. Ved kontakt med barnevernet kan det ofte oppstå behov for bistand av advokat. Det er særlig i saker hvor barnevernet ønsker å overta omsorgen for barn eller plassere ungdom i institusjon at det blir nødvendig med advokatbistand. Her kan det ofte være tilstrekkelig at barnevernet setter inn hjelpetiltak …

Vis side »

Bygg- og entrepriserett

Vi bistår i saker hvor det oppstår problemer mellom byggherre og entreprenør i forbindelse med oppføring av enebolig, større boligkomplekser og næringsbygg. Disse forhold er regulert av en rekke lover og forskrifter med tillegg av en rekke standardavtaler som er utarbeidet på mange områder. Advokater som jobber med dette TRUDVANG

Vis side »

Bygningsrett

Vi bistår der det oppstår problemer i forhold til bygningsmyndigheter og/eller naboer i forbindelse med oppføring av hus, hytte, veier eller andre tiltak på egne eller naboers grunn. Se også Bygg- og entrepriserett Kontraktsrett Tvister ved boligsalg Fast eiendoms rettsforhold Advokater som jobber med dette TRUDVANG

Vis side »

Erstatningsrett

Erstatning etter ulykker i trafikken og arbeidslivet og skadegjørende handlinger, erstatning i kontraktsforhold. Se også Kontraktsrett Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Familierett/separasjon/skilsmisse

Vi bistår i saker vedrørende separasjon, Skilsmisse, skifte, særeie, ektepakt, samboeravtaler, oppløsning av samboerforhold. Vi bistår videre hvis det skulle oppstå konflikter rundt barnefordelingen. Rettsområdet dekker problemer som måtte oppstå før, under og etter ekteskap/partnerskap eller samboerforhold. Det er derfor ofte lurt å kontakte advokat før problemene oppstår slik at de forhåpentligvis kan unngås. Vi …

Vis side »

Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår i alle typer saker vedrørende rettigheter og plikter knyttet til fast eiendom. Dette gjelder blant annet forhandlinger og inngåelse av avtaler vedrørende fast eiendom, herunder kjøp- og salg, avhendingsloven, lov om håndverktjenester, bustadoppføringsloven,  konsesjonslovgivningen, nabolovgivningen og tingsretten for øvrig. Se også Bygg- og entrepriserett Tvister ved boligsalg Advokater som jobber med dette JOHANNESSEN …

Vis side »

Forretningsjus

Forretningsjus, kontrakter og avtaler, forhandling, firmaetableringer, kompanjong- og aksjonæravtaler og pengekrav. Det viktig å utforme avtalene på en slik måte at det ikke oppstår tvil i ettertid om hva partene mente med de forskjellige punkter i kontrakten. Se også Kontraktsrett Arbeidsrett Advokater som jobber med dette JOHANNESSEN SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Husleierett

Vi bistår utleier og leier ved utarbeidelse av husleiekontrakter og under alle typer tvister som kan oppstå i et leieforhold. Se også Kontraktsrett Nabotvister Tvister ved boligsalg Advokater som jobber med dette JOHANNESSEN SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Kontraktsrett

Svært mange rettsforhold springer ut av en avtale eller kontrakt, enten den er inngått muntlig eller skriftlig. Vi bistår med forhandlinger, utforming av kontrakter samt i tvister relatert til fortolking av disse. Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Nabotvister

Vi bistår i alle typer saker vedrørende nabotvister, for eksempel trær, byggverk eller virksomheter som er til sjenanse for nabo/naboer. Advokater som jobber med dette JOHANNESSEN SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Oppgjørsoppdrag fast eiendom

Vi tar på oss oppgjør der selger og kjøper har funnet hverandre. Herunder opprettelse av alle nødvendige dokumenter.   Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Samboeravtaler

Vi hjelper til med utarbeidelse av samboeravtaler. Se også Familierett Kontraktsrett Advokater som jobber med dette SVENSSON TRUDVANG

Vis side »

Strafferett

Forsvareroppdrag. Våre advokater som jobber med strafferett bistår i alle typer straffesaker. De har begge erfaring som politijurister. Vi gir også bistand til fornærmede i straffesaker. Her bistår vi med å fremme krav om erstatning mot gjerningsmannen. Advokat Jan Schjatvet er i tillegg fast forsvarer for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Våre advokater har …

Vis side »

Tvister ved boligsalg

Vi bistår i saker vedrørende tvister ved boligsalg. Det oppstår i dag ofte problemer etter at en bolig er solgt. Det er uavhengig av om man har såkalt eierskifteforsikring. Vårt kontor har bistått kjøper og selger i slike tvister i mange år og alle advokatene ved kontoret har lang erfaring i behandling av slik tvister …

Vis side »