Arverett

Arveplanlegging - trenger du et testament?

Mange velger å engasjere en advokat for å sikre seg at arven en etterlater seg blir fordelt i tråd med det man ønsker. I samtale med advokat kan man blant annet få oversikt over reglene i arveloven. Ved å kjenne lovens ordning kan man avdekke ett behov for å etablere testament som innebærer at arven vil bli fordelt på en annen måte. Det kan også være andre løsninger, ved at man gir forskudd på arv eller gjennomfører generasjonsskifte.

Vi kan bistå med å avklare hvordan du på best måte kan få fordelt arven akkurat slik du ønsker det.

Fordeling av arv

Når en person faller bort er det det som utgangspunkt to måter å fordele arven på. Enten fordeles arven etter den ordning som er fastsatt i arveloven eller så har avdøde etablert et testament der han/hun har bestemt en alternativ ordning.

Gjenlevende ektefelle/samboer kan komme i en situasjon hvor det er behov for å avklare muligheten for og betydningen av å velge å sitte i uskiftet bo.

Er arvingene enige om hvordan man vil fordele arven kan man gjennomføre et såkalt «privat skifte». Arvingene kan da velge å ordne dette selv, men ofte ønsker man å engasjere en advokat til å bistå seg. Arbeidet vil da gjerne bestå av å realisere gjenstander, fordele verdiene mellom arvinger, kreve forhåndsligning hos Skatteetaten med videre.

Er arvingene i et dødsbo uenige om hvordan boet skal fordeles kan det være aktuelt å be om åpning av «offentlig skifte». Det vil si at man ber tingretten oppnevne en bostyrer til å forestå bobehandlingen. Vanligvis bistås de ulike fraksjonene med hver sin advokat i en slik prosess. Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm kan representere deg/dere i et offentlig skifte.

Det er tid- og kostnadskrevende å la bobehandlingen skje ved hjelp av bostyrer ved ett offentlig skifte. Er du usikker på om det er hensiktsmessig å samtykke til at boet skiftes privat eller om det behov for offentlig skifte, kan det være fornuftig å ta kontakt med en advokat for å vurdere dette sammen med deg.