Priser og vilkår

Priser og vilkår

Timepris

Vår alminnelige timepris varierer fra kr 1.800 (kr 2.000 inkl. mva.) til kr 2.300 (kr 2.875 inkl. mva.).

Før det utarbeides en oppdragsbekreftelse vil du få oppgitt den timepris som gjelder. Med mindre det er inngått en særskilt avtale om fastpris eller annen salærfastsettelse, vil salæret bli beregnet etter medgått tid. Utover selve advokatsalæret, vil særskilte utlegg som påløper bli belastet saken.

Advokathuset i Lillestrøm sender sammen med faktura en spesifisert timeliste med oversikt over medgått tid og påløpte utlegg. Minstetiden som noteres er 15 minutter (0,25 time).

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker nødvendige utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med bistand fra advokat, i og utenfor rettergang. Dersom du har tegnet en privat forsikring, bør du undersøke om dekningen omfatter rettshjelp.

Advokathuset i Lillestrøm vil bistå med å vurdere om du kan ha rett til fri rettshjelp. Dokumentasjon på inntekt foregående og inneværende år må fremlegges (dvs. siste skattemelding og utbetalingsblanketter for de siste tre månedene). Det kan også være at saksomkostninger kan dekkes av en privat rettshjelpsforsikring.

I enkelte prioriterte saker innvilges fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt eller formue du har. Dette er i hovedsak:

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon og sakstypen, avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp, de såkalt behovsprøvde saker. Dette er saker som:

Den økonomiske inntektsgrensen er for enslige en brutto årsinntekt på kr 350 000,-. For ektefeller og samboere er samlet brutto årsinntekt er grense på kr 540 000. Søker må heller ikke ha en formue som overstiger kr 150.000. Overstiger man inntektsgrensen, har man som utgangspunkt ikke krav på fri rettshjelp. (Inntekts- og formuesgrensen gjelder per 2023).

Dersom du innvilges fri rettshjelp, må du betale en egenandel, som fastsettes etter bestemmelsene i rettshjelpsloven og kan utgjøre opptil 25 % av utgiftene, men begrenset til åtte ganger den offentlige salærsatsen. Den offentlige salærsatsen er (2023) i dag kr 1180. Har du inntekt under kr 100.000 skal du ikke betale egenandel.

Bortfaller innvilget fri rettshjelp under saken, vil klienten være ansvarlig for utgifter til advokat etter ordinær timepris.

Oppnevning

Ved offentlig oppnevning av advokat, vil staten dekke kostnadene ved bruk av advokat.

Oppdragsbekreftelse

Blir det avtalt et oppdrag, utsteder advokaten en oppdragsbekreftelse. Der vil det blant annet fremgå hvilken timepris som er avtalt, og om andre betingelser som gjelder for det aktuelle oppdraget.

Advokatene i Advokathuset i Lillestrøm er medlem av Advokatforeningen og følger deres retningslinjer og regler om advokatskikk.